• POTASSIUM SULPHATE

  اگرونایک سولفات پتاسیم، ایده آل برای مصرف در هر نوع روش آبیاری است...
  Read More
 • C-Kelp & TALOPHIT

  سی-کلپ وتالوفیت عصاره طبیعی جلبک آسکوفیلوم ندوزوم از سواحل اقیانوس اطلس کانادا ...
  Read More
 • Humic Acid 85%

  کاپولو 85 درصد کاما محلول در آب، حاوی درصد بالایی از هیومیک و فولویک می باشد ...
  Read More
 • Magenta

  مجنتا اف ای میکس حاوی 6% آهن کلات به همراه مجموعه ای از عناصر غذایی می باشد ...
  Read More
 • Amino Full 80%

  پارال آمینوفول 80 درصد، از مقادیر بالای آمینواسیدهای ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل ...
  Read More
 • 1

 

   پارال میکرو کمپلکس

   مجموعه عناصر ریز مغذی کلات شده با آمینو اسید

   پارال میکرو کمپلکس حاوی مجموعه ای از عناصر ریز مغذی شامل آهن،

    روی، منگنز، مس، بُر، مولیبدن و  عنصر گوگرد کلات شده با آمینو اسید

   می باشد. این کود جهت رفع سریع  کمبود مجموعه عناصر ریز مغذی و

   گوگردمورداستفادهقرارمی گیردبهدلیلکلاتبودنبههمراه آمینواسیدهای

   ضروری از جذب فوق العاده و تاثیر پذیری خوبی برخوردار است.

 

   مزایا

   ü رفع سریع و همزمان عناصر ریز مغذی

   ü تحریک گل انگیزی و افزایش گلدهی در گیاه

   ü بهبود عملکرد و کیفیت محصول

   ü ایجاد تعادل هورمونی در گیاه و در نتیجه رشد بهتر گیاه

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی درگیاه

   ü افزایش ضخامت برگ و  تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش

   عملکرد گیاه

 

 

 

 


 

    پارال آمینوفول 80 %

    پارال آمینوفول 80 درصد، از مقادیر بالای آمینو  اسید های ضروری و 

    مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل شده است. این ترکیب با در

    اختیار گذاشتن درصد بالای آمینو اسید کمک میکند تا گیاه پروتئین

   خود را ساده تر تولید نماید و  موجب صرفه جویی در  انرژی مورد نیاز

    برای تولید اسیدهای آمینه در سلولهای گیاهی میگردد.

   

   مزایا

   üافزایش مقاومت در برابر شرایط  نا مطلوب  )خشکی، گرما، سرما،

    ü شوری، تگرگ، بیماری(

   ü بهبود کیفیت محصول از قبیل طعم، رنگ و استحکام

   üافزایش جوانهزنیدانهگرده و در نتیجهافزایش طول دورهگردهافشانی

   ü کاهش آسیب های ناشی از مصرف سموم و کود های شیمیایی

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر غذایی در گیاه

   ü افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان موادغذایی و در نتیجه افزایش

   عملکرد گیاه

 

 

 

 

 

 


 

   پارال کلات آهن 10 %

   آهن کلات شده با آمینو اسید

   پارال آهن، حاوی   10 درصد، آهن کلات شده با آمینو اسید ها، برای 

   جلوگیری و رفع کمبود آهن به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته

    شده است.

 

   مزایا

   ü رفع سریع کمبود آهن

   ü افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز

   ü تسریع در تشکیل پروتئین

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه

  ü  افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان موادغذایی و در نتیجه افزایش

   عملکرد گیاه

 

 


 

 

   پارال کلات منیزیم 6%

   منیزیم کلات شده با آمینو اسید

   پارال منیزیم حاوی 6درصد منیزیم کلات شده با آمینو اسید ها، برای

   جلوگیریو رفع کمبود منیزیم و همچنین برای افزایش عملکرد گیاهان

   در دورانرشدسریع و بحرانی گیاه ساخته شدهاست.این کود ازطریق

   فرایند های پیشرفته  هیدرولیزو فرایند کلاتکنندگی با آمینو اسید به

    همراه عناصر کم مصرف ثانویه تولید میشود.

 

   مزایا

   ü رفع سریع کمبود منیزیم

   ü افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز

   ü کمک به سنتز پروتئین و متابولیسم ازت و فسفر

   ü افزایش مقاومت گیاه به بیماریها و تنش های محیطی

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه

   ü افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان موادغذایی و در نتیجه افزایش

    عملکرد گیاه

 

 

 

 

 


 

   پارال کلات کلسیم 12 %

   کلسیم کلات شده با آمینو اسید

   پارالکلسیم حاوی 12 درصد کلسیم کلات شده با آمینو اسید، برای

    جلوگیریو رفعکمبود کلسیم و برای افزایش عملکرد گیاهاندر دوران

    رشدسریع و بحرانی گیاه ساخته شده است.این کود از طریق فرایند

   های پیشرفته هیدرولیز و فرایند کلات کنندگی با آمینواسید به همراه 

   عناصر کم مصرف ثانویه تولید می شود.

 

   مزایا

   ü افزایش کیفیت و زودرسی محصول

   ü افزایش مقاومت گیاه به بیماریها و تنش های محیطی

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه 

   ü افزایش ضخامت برگ تحریک جریان موادغذایی و در نتیجه افزایش 

   عملکرد گیاه

 

 

 

 


   

   پارال کلسیم 12 %، بٌر 3%

   کلسیم و بُر کلات شده با آمینو اسید

   پارال کلسیم بٌر حاوی12 ٪کلسیم و3 ٪ بٌر کلات شده با آمینو اسید 

   میباشد که جهت رفع همزمان کلسیم و بٌر مورد استفاده میگردد.

   این کود از طریق فرایندهای پیشرفته هیدرولیز و فرایند کلاتکنندگی

    با آمینواسید به همراه عناصر کممصرف ثانویه تولید میشود.

 

   مزایا

   ü افزایش طول دوره گرده افشانی

   ü افزایش کیفیت و زودرسی محصول

   ü افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و تنش های محیطی

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه

   ü افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش

   عملکرد گیاه

 

 


 

   پارال کلات روی 10 %

   روی کلات شده با آمینو اسید

   پارال روی، حاوی  10 درصد روی کلات شده با  آمینو اسید ها، برای 

   جلوگیری و رفع کمبود روی به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته

    شده است.

 

   مزایا

   ü تحریک گل انگیزی و افزایش گلدهی در گیاه

   ü ایجاد تعادل هورمونی در گیاه و در نتیجه رشد بهتر گیاه

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه

   ü افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش

   عملکرد گیاه

 

 

 

 


 

   پارال کلات منگنز 10 %

   منگنز کلات شده با آمینو اسید

   پارال، منگنز حاوی  10 درصد منگنز کلات شده با  آمینو اسید ها، برای

   جلو گیری و  رفع کمبود منگنز به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته 

   شده است.

 

   مزایا

   ü فع سریع کمبود منگنز

   ü تسريع رسيدگي ميوه

   ü افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه

   ü افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش 

   عملکرد گیاه

 

 

 


 

   پارال کلات مس 10 %

   مس کلات شده با آمینو اسید

   پارال مس، حاوی  10 درصد مس کلات شده با  آمینو اسید ها، برای 

   جلوگیری و رفع کمبود مس به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته

    شده است.

 

   مزایا

   ü رفع سریع کمبود مس

   ü افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز

   ü ساخت برخی پروتئین ها و آنزیم ها

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه

   ü افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش

    عملکرد گیاه

 

 

 


 

   پارال کلات برُ 8%

   بُر کلات شده با آمینو اسید

   پارال بُر حاوی 8 درصد بُر کلات شده با آمینواسید ها، برای جلوگیری

   و رفع کمبود بُر به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته شده است.

 

   مزایا

   ü رفع سریع کمبود برُ

  ü افزایش طول دوره گرده افشانی

   ü افزایش کمی و کیفی محصول

   ü بدون اثرات سوء برای گیاه و محیط زیست

   ü بهبود میزان جذب و میزان انتقال عناصر ریز مغذی در گیاه 

   ü افزایش ضخامت برگ و تحریک جریان مواد غذایی و در نتیجه افزایش

   عملکرد گیاه

 

 

 

 

 

 • کودهای کشاورزی

 • نوار آبیاری

 • ادوات کشاورزی