سموم کشاورزی تجزیه پذیر

سموم کشاورزی تجزیه پذیر

سموم کشاورزی تجزیه پذیر
زیست تخریب پذیری است که میکروبها و سایر موجودات زنده می توانند آن را با ترکیبات بی ضرر تقسیم کنند.

سموم کشاورزی ماندگار
مواد ماندگار موادی هستند که ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد تا تجزیه و تحلیل شود.

روش دیگری برای طبقه بندی سموم، در نظر گرفتن مواردی است که در فرم های شیمیایی ذکر شده اند یا از یک منبع مشترک یا یک روش تهیه شده اند.

سموم دفع آفات شیمیایی بر اساس ترکیبات شیمیایی
ارگانوفسفات
بیشتر ارگانوفسفات ها حشره کش هستند. مکانیسم آنها به این گونه است که در آنزیم تنظیم کننده انتقال باعث ایجاد اختلال می شود.

كرمات
مکانیسم عملکرد دفع آفات کربامات مشابه ارگانوفسفره می باشد. با این حال، آنزیمی معمولاً پذیرفته می شوند.

حشره کش های ارگانوکلر
این حشره کش ها معمولاً در گذشته مورد استفاده قرار می گیرند. اما در حال حاضر بسیاری از کشورها به دلیل سلامت سلامتی و محیطی و پایداری آنها (مثلاً DDT، کلردان و سمسفن) از حشره کش های ارگانوکلرین استفاده نمی کنند.

در این زمینه، صنایع آرال شیمی با تکیه بر تولید محصولات ارگانیک و دوستدار محیط زیست، یک ماده بسیار قوی و سازگار با محیط زیست و گیاهان را به پروکسی باگ تولید می کند. این ماده برای دورکردن حشرات و آفات گیاهان و درختان استفاده می شود. پروکسی آنتی باگ (Proxi Anti Bug) دشمن حشراتی مانند مگس مدیترانه ای است که از آفات مضر برای مرکبات می باشد.

پیریدروئید
این سم مصنوعی از پیرترین، سموم دفع آفات طبیعی است. این سم در گل داودی پیدا می شود. به گونه ای ساخته شده اند که آن ها ثبات خود را در محیط به ماشین می رسانند.

الف کش های سولفونیل اوره
علف کشهای سولفونیل اوره برای کنترل علفهای هرز مانند پیریتوبیاک سدیم، سیکلوسولفامورون، بیسپیربک سدیم، ترباسیل، سولفومتورون-متیل سولفوسولفورون، ریمسولفورون، پیرازوسولفورون-اتیل، ایمازوسولفورون، نیسولوسولفولفون، سولفون، سولفورون، سولفورون بنزولفورون-متیل، آزیمسولفورون و آمیدوسولفورون.

سموم بیولوژیکی
سموم بیولوژیک انواع خاص سموم هستند. این سموم از مواد طبیعی مانند حیوانات، گیاهان، گیاهان و مواد معدنی خاص تشکیل می شوند.

نمونه ای از سموم دفع آفات
نمونه هایی از سموم دفع آفات؛ قارچ کش ها، علف کش ها و حشره کش ها هستند. نمونه هایی از سموم دفع آفات شیمیایی عبارتند از: گلیفوزات، آسفات، دیت، پروپوکسور، متالدئید، اسید بوریک، دیازینون، دوربان، DDT، مالاتیون و غیره.

خانواده سموم دفع آفات
مهم مزیت سموم دفع آفات محافظت از محصولات زراعی در مقابل حشرات و سایر آفات است.

کنترل عفت و بیماریهای گیاهی.
ارگانیسم هایی که به فعالیت ها و ساختارهای دیگر انسان آسیب می رسانند.
سموم دفع آفات
مواد شیمیایی سمی موجود در این مواد به گونه ای طراحی شده اند که به طور عمدی در محیط آزاد شوند. هدف استفاده از سموم، دفع آفات خاص است. اما میل فرد مصرف کننده، سموم وارد هوا، آب، رسوبات و حتی غذا می شوند.

سموم دارو دفع آفات با خطرات سلامتی انسان ارتباط دارد. از کوتاه مدت مانند سردرد و حالت تهوع گرفته تا مزمن مانند سرطان، آسیب باروری.

استفاده از این موارد همچنین تنوع زیستی عمومی در خاک را کاهش می دهد. در صورت عدم وجود مواد شیمیایی در خاک، کیفیت آن بالاتر می باشد. افزایش کیفیت خاک با افزایش محصولات کشاورزی همراه است.

Share this Post: