کود ریزمغذی آپیکس- میکرو کمپلکس

آپیکس میکرو کمپلکس مجموعه عناصر ریزمغذی به همراه کلات EDTA   آپیکس میکرو کمپلکس تشکیل شده از درصد بالای عناصر ریزمغذی کلات شده با EDTA به همراه گوگرد، جهت برطرف نمودن همزمان تمامی عناصر ریزمغذی و گوگرد که به صورت محلول پاشی توصیه می گردد.   مزایا : رفع سریع و همزمان عناصر ریزمغذی بهبود […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات آهن 6%

آپیکس کلات آهن 6% Fe-EDDHA 6% (O-O 4.8) بهترین عامل کلات کنندگی آهن در خاک های آهکی، عامل EDDHA می باشد که به دلیل حضور دو حلقه فنولیکی در ساختار مولکولی خود قابلیت جذب آهن را در اسیدیته بالا افزایش می دهد. بهترین زمان استفاده از این کود اوایل فصل رشد هنگام پیدایش برگ ها […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات روی 14%

آپیکس کلات روی 14%   روی در تشکیل سبزینه گیاهی، تشکیل هورمون های گیاهی، ساخت پروتئین، تشکیل میوه، دانه و افزایش عمر دانه گرده دخیل است. کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن برگ و گلها، ریزش میوه، سرخشکیدگی و کاهش رشد می شود.   مزایا : روی کلات شده با قابلیت جذب بالا افزایش […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات کلسیم 10%

آپیکس کلات کلسیم 10% حرکت کلسیم در گیاه از طریق آوند چوبی از ریشه به اندام هوایی و وابسته به تعرق آب در گیاه است بنابراین حرکت آن کند می باشد. اولین علائم کمبود این گیاه در برگهای جوان به صورت کلروز حاشیه برگ ها، لوله شدن نوک برگ و چروکیده شدن برگها مشاهده می شود. […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی اگرونایک – المین

اگرونایک  المین اگرونایک المین برای تکمیل عناصر ریز مغذی ضروری گیاه است. اگرونایک المین کاملا محلول در آب و حاوی ترکیبات هیومیک، آمینواسید، به همراه کلات عناصر ریز مغذی ضروری برای گیاه است. اگرونایک المین به سرعت توسط گیاه جذب می شود و مناسب برای محلول پاشی و آبیاری قطره ای گیاهان زراعی مختلف می […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی پارال- میکروکمپلکس

  4- پارال میکروکمپلکس مجموعه عناصر ریز مغذی کلات با آمینو اسید   پارال کلسیم میکس حاوی مجموعه ای از عناصر ریز مغذی شامل آهن، روی، منگنز، مس، بر، مولیبدن و عنصر گوگرد کلات شده با آمینو اسید می باشد. این کود جهت رفع سریع کمبود مجموعه عناصر ریزمغذی و گوگرد مورد استفاده قرار می گیرد […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی پارال- کلات بر 8%

  3- پارال کلات بر 8%  بر کلات شده با آمینو اسید بر (B) 8 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 25 % پارال بر حاوی 8 درصد بر کلات شده با آمینو اسیدها، برای جلوگیری و رفع کمبود بر به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته شده است.   مزایا : رفع سریع کمبود بر افزایش […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی پارال- کلات روی 10%

پارال کلات روی 10% روی کلات شده با آمینو اسید روی (Zn) 10 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 28 % پارال روی حاوی 10 درصد روی کلات شده با آمینواسید است که باعث رفع کمبود روی و افزایش عملکرد گیاهان می شود. روی به عنوان عنصر ضروری جهت فعال سازی آنزیم های گیاهی نقش اساسی […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی پارال- کلات کلسیم 12%

پارال کلات کلسیم 12% کلسیم کلات شده با آمینو اسید کلسیم (Ca) 12 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 30 % پارال کلسیم حاوی 12 درصد کلسیم کلات شده با آمینو اسید، برای جلوگیری و رفع کمبود کلسیم و برای افزایش عملکرد گیاهان در دوران رشد سریع و بحرانی گیاه ساخته شده است. این کود از […]

نمایش محصول

کودهای ریزمغذی آهن- آیروفر کلات آهن 6%

آیروفر کلات آهن 6% آیروفر کلات آهن 6% موجب افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز گردیده و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصولات می گردد.   مزایا آیروفر آهن حاوی کلات EDDHA با 6/3 درصد ایزومر ارتو-ارتو پایداری بالا در انواع خاک های قلیایی و اسیدی قابل مصرف از طریق آب آبیاری، مصرف خاکی و کشت […]

نمایش محصول

کودهای ریزمغذی آهن- فونیکس کلات آهن 6%

فونیکس کلات آهن 6% فونیکس شامل 6% آهن کلاته شده با EDDHA به همراه ایزومر اورتو- اورتو که جذب آهن را افزایش داده و موجب افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصولات می گردد.   مزایا افزایش رشد گیاه در نتیجه بهبود فتوسنتز افزایش کیفیت و بازدهی محصول پیشگیری و […]

نمایش محصول

کودهای ریزمغذی آهن- مجنتا آهن میکس 6%

3- مجنتا آهن میکس 6% کلات آهن 6% به همراه عناصر غذایی مجنتا آهن میکس حاوی 6% آهن کلات به همراه مجموعه ای از عناصر غذایی می باشد که دارای 40% ترکیبات زیستی فعال هیومیک اسید و فولویک اسید است و موجب افزایش سطح برگ و سبزینه گیاه می گردد. مجنتا آهن میکس 6% به […]

نمایش محصول