کودهای ریزمغذی آهن- آیروفر کلات آهن 6%

آیروفر کلات آهن 6% آیروفر کلات آهن 6% موجب افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز گردیده و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصولات می گردد.   مزایا آیروفر آهن حاوی کلات EDDHA با 6/3 درصد ایزومر ارتو-ارتو پایداری بالا در انواع خاک های قلیایی و اسیدی قابل مصرف از طریق آب آبیاری، مصرف خاکی و کشت […]

نمایش محصول

کودهای ریزمغذی آهن- فونیکس کلات آهن 6%

فونیکس کلات آهن 6% فونیکس شامل 6% آهن کلاته شده با EDDHA به همراه ایزومر اورتو- اورتو که جذب آهن را افزایش داده و موجب افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصولات می گردد.   مزایا افزایش رشد گیاه در نتیجه بهبود فتوسنتز افزایش کیفیت و بازدهی محصول پیشگیری و […]

نمایش محصول

کودهای ریزمغذی آهن- مجنتا آهن میکس 6%

3- مجنتا آهن میکس 6% کلات آهن 6% به همراه عناصر غذایی مجنتا آهن میکس حاوی 6% آهن کلات به همراه مجموعه ای از عناصر غذایی می باشد که دارای 40% ترکیبات زیستی فعال هیومیک اسید و فولویک اسید است و موجب افزایش سطح برگ و سبزینه گیاه می گردد. مجنتا آهن میکس 6% به […]

نمایش محصول