کود ریزمغذی آپیکس- میکرو کمپلکس

آپیکس میکرو کمپلکس مجموعه عناصر ریزمغذی به همراه کلات EDTA   آپیکس میکرو کمپلکس تشکیل شده از درصد بالای عناصر ریزمغذی کلات شده با EDTA به همراه گوگرد، جهت برطرف نمودن همزمان تمامی عناصر ریزمغذی و گوگرد که به صورت محلول پاشی توصیه می گردد.   مزایا : رفع سریع و همزمان عناصر ریزمغذی بهبود […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات آهن 6%

آپیکس کلات آهن 6% Fe-EDDHA 6% (O-O 4.8) بهترین عامل کلات کنندگی آهن در خاک های آهکی، عامل EDDHA می باشد که به دلیل حضور دو حلقه فنولیکی در ساختار مولکولی خود قابلیت جذب آهن را در اسیدیته بالا افزایش می دهد. بهترین زمان استفاده از این کود اوایل فصل رشد هنگام پیدایش برگ ها […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات روی 14%

آپیکس کلات روی 14%   روی در تشکیل سبزینه گیاهی، تشکیل هورمون های گیاهی، ساخت پروتئین، تشکیل میوه، دانه و افزایش عمر دانه گرده دخیل است. کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن برگ و گلها، ریزش میوه، سرخشکیدگی و کاهش رشد می شود.   مزایا : روی کلات شده با قابلیت جذب بالا افزایش […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات کلسیم 10%

آپیکس کلات کلسیم 10% حرکت کلسیم در گیاه از طریق آوند چوبی از ریشه به اندام هوایی و وابسته به تعرق آب در گیاه است بنابراین حرکت آن کند می باشد. اولین علائم کمبود این گیاه در برگهای جوان به صورت کلروز حاشیه برگ ها، لوله شدن نوک برگ و چروکیده شدن برگها مشاهده می شود. […]

نمایش محصول