کود ریزمغذی اگرونایک – المین

اگرونایک  المین اگرونایک المین برای تکمیل عناصر ریز مغذی ضروری گیاه است. اگرونایک المین کاملا محلول در آب و حاوی ترکیبات هیومیک، آمینواسید، به همراه کلات عناصر ریز مغذی ضروری برای گیاه است. اگرونایک المین به سرعت توسط گیاه جذب می شود و مناسب برای محلول پاشی و آبیاری قطره ای گیاهان زراعی مختلف می […]

نمایش محصول