پارال آمینوفول 80%

پارال آمینوفول 80% اسید آمینه آزاد (FAA) 80 % پارال آمینوفول80 درصد از مقادیر بالای آمینو اسید های ضروری و مورد نیاز گیاه با منشا طبیعی تشکیل شده است. این ترکیب با در اختیار گذاشتن درصد بالای آمینو اسید کمک می کند تا گیاه پروتئین خود را ساده تر تولید نماید و موجب صرفه جویی […]

نمایش محصول