آلکسینو (مونو و دی فسفیت پتاسیم)

آلکسینو (مونو و دی فسفیت پتاسیم) آلکسینو ترکیب سیستمیک، حاوی فسفیت (H3PO3) می باشد که علاو بر داشتن خاصیت تغذیه ای، برای افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری هایی از قبیل گموز، آتشک، بیماری های برگی، پوسیدگی ریشه و ساقه بر اثر قارچ های اامیست مانند پیتیوم، فیتوفتورا، سفیدک داخلی، بوته میری و … مناسب می باشد. […]

نمایش محصول

تیو سولفات پتاسیم (KTS) (K2S2O3)

تیو سولفات پتاسیم (KTS) (K2S2O3) تیو سولفات پتاسیم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر دارد و باعث کاهش اسیدیته خاک شده و در نتیجه حلالیت عناصر ریزمغذی را در خاک افزایش می دهد. تیوسولفات باعث کاهش سرعت تبدیل اوره به آمونیوم و بازدارنده نیتریفیکاسیون است. این محصول قابل استفاده در تمام دوره ی رشد گیاهان […]

نمایش محصول