کود ترکیبی آرکا 20-20-20+TE

  20-20-20+TE   آرکا 20-20-20+TE کود کامل حاوی عناصر درشت مغذی و ریز مغذی به صورت کلات EDTA به همراه آمینو اسید می باشد که به صورت کود آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود. این کودها برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص زمان رشد رویشی قابل مصرف می باشد. مزایا: محلول در آب […]

نمایش محصول

کود ترکیبی آرکا12-2-44

    12-2-44   آرکا 44-2-12 حاوی عناصر ازت، فسفر و پتاسیم می باشد. ازت موجود در این محصول به صورت نیترات است و جایگزین مناسبی برای کود نیترات پتاسیم می باشد. کاملا محلول در آب و مناسب تمامی محصولات گیاهی است.   مزایا: رفع کمبود پتاسیم و ازت افزایش میزان تولید پروتئین و نشاسته […]

نمایش محصول

کود ترکیبی آرکا12-3-43+TE

    12-3-43+TE آرکا 12-3-43+TE حاوی عناصر درشت مغذی و ریز مغذی به صورت کلات EDTA به همراه آمینو اسید می باشد که به صورت کود آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود. این کودها برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص زمان رشد رویشی قابل مصرف می باشد. مزایا: افزایش سبزینگی و فتوسنتز در […]

نمایش محصول