کودهای ریزمغذی آهن- آیروفر کلات آهن 6%

آیروفر کلات آهن 6% آیروفر کلات آهن 6% موجب افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز گردیده و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصولات می گردد.   مزایا آیروفر آهن حاوی کلات EDDHA با 6/3 درصد ایزومر ارتو-ارتو پایداری بالا در انواع خاک های قلیایی و اسیدی قابل مصرف از طریق آب آبیاری، مصرف خاکی و کشت […]

نمایش محصول