کود ریزمغذی پارال- کلات بر 8%

  3- پارال کلات بر 8%  بر کلات شده با آمینو اسید بر (B) 8 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 25 % پارال بر حاوی 8 درصد بر کلات شده با آمینو اسیدها، برای جلوگیری و رفع کمبود بر به منظور افزایش عملکرد گیاهان ساخته شده است.   مزایا : رفع سریع کمبود بر افزایش […]

نمایش محصول