کود ریزمغذی پارال- کلات روی 10%

پارال کلات روی 10% روی کلات شده با آمینو اسید روی (Zn) 10 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 28 % پارال روی حاوی 10 درصد روی کلات شده با آمینواسید است که باعث رفع کمبود روی و افزایش عملکرد گیاهان می شود. روی به عنوان عنصر ضروری جهت فعال سازی آنزیم های گیاهی نقش اساسی […]

نمایش محصول