کود ترکیبی آرکا12-3-43+TE

    12-3-43+TE آرکا 12-3-43+TE حاوی عناصر درشت مغذی و ریز مغذی به صورت کلات EDTA به همراه آمینو اسید می باشد که به صورت کود آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود. این کودها برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص زمان رشد رویشی قابل مصرف می باشد. مزایا: افزایش سبزینگی و فتوسنتز در […]

نمایش محصول