کود ریشه زا اگرونایک- مگاروت

مگاروت افزایش رشد طبیعی اگرونایک مگاروت کود اختصاصی برای تحریک رشد ریشه است. این کود حاوی ترکیبات هیومیک، آمینو اسید، عناصر ماکرو، میکرو با حجم بالای فسفر و … است. اگرونایک مگاروت کاملا محلول در آب بوده و به آسانی بوسیله ریشه گیاه جذب می شود. اگرونایک مگاروت به طور مستقیم در سیستم آبیاری قطره […]

نمایش محصول

کودهای ریزمغذی آهن- فونیکس کلات آهن 6%

فونیکس کلات آهن 6% فونیکس شامل 6% آهن کلاته شده با EDDHA به همراه ایزومر اورتو- اورتو که جذب آهن را افزایش داده و موجب افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصولات می گردد.   مزایا افزایش رشد گیاه در نتیجه بهبود فتوسنتز افزایش کیفیت و بازدهی محصول پیشگیری و […]

نمایش محصول

کودهای ریزمغذی آهن- مجنتا آهن میکس 6%

3- مجنتا آهن میکس 6% کلات آهن 6% به همراه عناصر غذایی مجنتا آهن میکس حاوی 6% آهن کلات به همراه مجموعه ای از عناصر غذایی می باشد که دارای 40% ترکیبات زیستی فعال هیومیک اسید و فولویک اسید است و موجب افزایش سطح برگ و سبزینه گیاه می گردد. مجنتا آهن میکس 6% به […]

نمایش محصول