کود ریزمغذی آپیکس- میکرو کمپلکس

آپیکس میکرو کمپلکس مجموعه عناصر ریزمغذی به همراه کلات EDTA   آپیکس میکرو کمپلکس تشکیل شده از درصد بالای عناصر ریزمغذی کلات شده با EDTA به همراه گوگرد، جهت برطرف نمودن همزمان تمامی عناصر ریزمغذی و گوگرد که به صورت محلول پاشی توصیه می گردد.   مزایا : رفع سریع و همزمان عناصر ریزمغذی بهبود […]

نمایش محصول

کود ریزمغذی آپیکس- کلات کلسیم 10%

آپیکس کلات کلسیم 10% حرکت کلسیم در گیاه از طریق آوند چوبی از ریشه به اندام هوایی و وابسته به تعرق آب در گیاه است بنابراین حرکت آن کند می باشد. اولین علائم کمبود این گیاه در برگهای جوان به صورت کلروز حاشیه برگ ها، لوله شدن نوک برگ و چروکیده شدن برگها مشاهده می شود. […]

نمایش محصول