کود ریزمغذی پارال- کلات کلسیم 12%

پارال کلات کلسیم 12% کلسیم کلات شده با آمینو اسید کلسیم (Ca) 12 %، اسید آمینه آزاد (FAA) 30 % پارال کلسیم حاوی 12 درصد کلسیم کلات شده با آمینو اسید، برای جلوگیری و رفع کمبود کلسیم و برای افزایش عملکرد گیاهان در دوران رشد سریع و بحرانی گیاه ساخته شده است. این کود از […]

نمایش محصول