کود ترکیبی آرکا 20-20-20+TE

  20-20-20+TE   آرکا 20-20-20+TE کود کامل حاوی عناصر درشت مغذی و ریز مغذی به صورت کلات EDTA به همراه آمینو اسید می باشد که به صورت کود آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود. این کودها برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص زمان رشد رویشی قابل مصرف می باشد. مزایا: محلول در آب […]

نمایش محصول

کود ترکیبی آرکا12-3-43+TE

    12-3-43+TE آرکا 12-3-43+TE حاوی عناصر درشت مغذی و ریز مغذی به صورت کلات EDTA به همراه آمینو اسید می باشد که به صورت کود آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود. این کودها برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص زمان رشد رویشی قابل مصرف می باشد. مزایا: افزایش سبزینگی و فتوسنتز در […]

نمایش محصول