کود ترکیبی کالفیت

کود ترکیبی کالفیت کود کامل به همراه عناصر ریزمغذی و درصد بالای کلسیم 15-10-23+  8 %CaO + TE کالفیت ترکیبی است منحصر به فرد، که از مجموع کاملی از عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف و درصد بالایی از کلسیم تشکیل شده است. این محصول برای مراحل حساس رشد گیاه که تمام عناصر مورد نیاز […]

نمایش محصول