کود ترکیبی آرکا 20-20-20+TE

برای سفارش با ما تماس بگیرید

  20-20-20+TE   آرکا 20-20-20+TE کود کامل حاوی عناصر درشت مغذی و ریز مغذی به صورت کلات EDTA به همراه آمینو اسید می باشد که به صورت کود آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود. این کودها برای تمام مراحل رشد گیاه به خصوص زمان رشد رویشی قابل مصرف می باشد. مزایا:
  • محلول در آب
  • دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات پایدار در pH قلیایی
  • افزایش سبزینگی و فتوسنتز در گیاه و بهبود رشد و نمو، افزایش رشد ریشه و بهبود گلدهی
  • فاقد کلر، سدیم و عناصر سنگین مضر، مناسب تمام خاک ها
  • مناسب کلیه محصولات زراعی و باغی
  • عدم تجمع نمک در خاک و سیستم های آبیاری بعد از استفاده طولانی
  • دارای هدایت الکتریکی (EC) پائین و pH مناسب
  تجزیه ضمانت شده:
آرکا 20-20-20 درصد %
نیتروژن (N) فسفر (P2O5) پتاسیم (K2O) اسید آمینه آزاد
20 20 20 5/0
 
عناصر ریزمغذی میلی گرم در کیلوگرم (ppm)
آهن (EDTA) روی (EDTA) منگنز (EDTA) مس (EDTA) بر (B) مولیبدن (Mo)
1000 500 250 200 50 10
  توصیه مصرف:
مصرف خاکی/ کود آبیاری محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی گیاهان زراعی گیاهان باغی
10-15 کیلوگرم در هکتار 20-50 کیلوگرم در هکتار 1-3 کیلوگرم در هکتار 2-3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
  توجه: قبل از اختلاط با سایر کودها تست اختلاط پذیری انجام شود.