کودهای ریزمغذی آهن- فونیکس کلات آهن ...

برای سفارش با ما تماس بگیرید

فونیکس کلات آهن 6%

فونیکس شامل 6% آهن کلاته شده با EDDHA به همراه ایزومر اورتو- اورتو که جذب آهن را افزایش داده و موجب افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصولات می گردد.  

مزایا

  • افزایش رشد گیاه در نتیجه بهبود فتوسنتز
  • افزایش کیفیت و بازدهی محصول
  • پیشگیری و رفع کمبود آهن
  • پایداری بالا در انواع خاک های قلیایی و اسیدی
  • قابل مصرف از طریق آب آبیاری، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک
 

توصیه مصرف

مصرف خاکی
محصول میزان مصرف
گیاهان زراعی 2-5 کیلو گرم در هکتار
مرکبات درختان جوان 40 -20  گرم برای هر درخت
درختان پیر 150 -70 گرم برای هر درخت
درختان میوه درختان جوان 125 -20 گرم برای هر درخت
درختان پیر 125 -25 گرم برای هر درخت
نهال و گلخانه 25 -10 گرم برای 10 متر مربع
کشت های هیدروپونیک 17 گرم به ازای هر 1000 لیتر آب

توجه: فونیکس کلات آهن 6% برای مصارف محلول پاشی توصیه نمی گردد.