کودهای پایه اگرونایک- کلسیم آمونیوم نیترات ...

برای سفارش با ما تماس بگیرید

کلسیم آمونیوم نیترات گرانول نیتروژن (N) 5/15 %، کلسیم (CaO) 5/26 %   اگرونایک کلسیم آمونیوم نیترات حاوی عناصر موثر کلسیم و نیتروژن برای گیاه است. کلسیم موجب افزایش تقسیم سلولی، طویل شدن سلولها، تحریک رشد ریشه و تاج گیاه، افزایش کیفیت محصول، دوام میوه، پس از برداشت و.... می گردد. جهت افزایش ماندگاری گل های شاخه بریده، جلوگیری از ریزش گل ها و نازک بودن ساقه ها از کلسیم آمونیوم نیترات استفاده می شود.   مزایا :  
  • افزایش سبزینه برگها و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه
  • بهبود جذب آهن و سایر عناصر ریز مغذی خصوصا در خاکهای فقیر و شور
  • کاهش بقایای علف کش ها و مواد سمی در خاک
  • افزایش نفوذپذیری غشای سلولی در ریشه ها و در نتیجه بالابردن راندمان جذب مواد غذایی
  • جذب بالا از طریق محلول پاشی، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک
  توصیه مصرف :  
مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی 3 -5/1 کیلوگرم در1000 لیتر آب
12 -10 کیلوگرم در هکتار 25 -15 کیلوگرم در هکتار
  توجه: از ترکیب اگرونایک کلسیم آمونیوم نیترات با سایر ترکیبات حاوی بنیان های سولفات و فسفات خودداری نمایید.