کود ریزمغذی آپیکس- کلات کلسیم 10%

برای سفارش با ما تماس بگیرید

آپیکس کلات کلسیم 10% حرکت کلسیم در گیاه از طریق آوند چوبی از ریشه به اندام هوایی و وابسته به تعرق آب در گیاه است بنابراین حرکت آن کند می باشد. اولین علائم کمبود این گیاه در برگهای جوان به صورت کلروز حاشیه برگ ها، لوله شدن نوک برگ و چروکیده شدن برگها مشاهده می شود. آپیکس کلات کلسیم 10% قابلیت جذب بالا دارد و قابل مصرف به صورت محلول پاشی برگی، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک است.   مزایا:  
  • افزایش مقاومت گیاه به تنش های سرمایی
  • کاهش پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی، خربزه و هندوانه
  • کاهش لکه سیاه در سیب، کاهش ترک خوردن میوه و سیاه شدن بخش درونی کرفس
  • کنترل خسارت ناشی از لکه پوست استخوانی در پسته
  • افزایش دوام انبارداری محصول
  توصیه مصرف :  
مصرف خاکی محلول پاشی
گیاهان زراعی گیاهان باغی گیاهان زراعی گیاهان باغی
5 -2 کیلوگرم در هکتار 50 -20  گرم به ازای هر درخت 1 5/0 کیلوگرم در هکتار 5/1 -5/0 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
  توجه: از اختلاط کودهای کلسیم با کودهای فسفاته، سولفاته و سموم مسی و فسفره خودداری گردد.