آلکسینو (مونو و دی فسفیت پتاسیم)

برای سفارش با ما تماس بگیرید

Category:
Tags:

آلکسینو (مونو و دی فسفیت پتاسیم)

آلکسینو ترکیب سیستمیک، حاوی فسفیت (H3PO3) می باشد که علاو بر داشتن خاصیت تغذیه ای، برای افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری هایی از قبیل گموز، آتشک، بیماری های برگی، پوسیدگی ریشه و ساقه بر اثر قارچ های اامیست مانند پیتیوم، فیتوفتورا، سفیدک داخلی، بوته میری و ... مناسب می باشد. 100 سی سی ماده همراه آلکسینو شامل آمینو اسیدهای گیاهی خاص، ویتامین ها و فیتوهورمون ها می باشد که رابطه تکمیلی با ترکیب اصلی دارد که در سرعت جذب و حمل ترکیب در گیاه اثر مضاعف دارد. آلکسینو قابل استفاده از طریق سیستم آبیاری و محلول پاشی برگی می باشد.  

مزایا

  • تامین همزمان پتاسیم و فسفر گیاه
  • افزایش گل انگیزی و کاهش ریزش گل و میوه
  • تحریک مکانیسم دفاعی گیاه و افزایش تولید آنتی اکسیدانت ها و فیتو الکسین ها در گیاه
  • مقاومت در برابر تنش ها از قبیل خشکی، سرما، گرما و ...
  • پیشگیری از شیوع برخی بیماری های قارچی مربوط به ریشه، ساقه و برگ گیاه
  • افزایش خصوصیات کمی و کیفی محصول از جمله عطر، طعم، رنگ پذیری و ...
 

تجزیه ضمانت شده:

فسفر (P2O5) 40 %
پتاسیم (K2O) 36 %
 

توصیه مصرف:

سیستم آبیاری محلول پاشی
10-5 لیتر در هکتار (تکرار در طول فصل به فاصله 20 تا 30 روز) 5-2 لیتر در هزار لیتر آب (تکرار در طول فصل به فاصله 20 تا 30 روز)
 

توجه:

به هنگام استفاده به ازای هر 100 سی سی از ترکیب اصلی آلکسینو، 10 سی سی از ماده همراه با آن مخلوط گردد. جهت کاهش خسارت ناشی از پوسیدگی ریشه، گموز در درختان مرکبات، انگور، پسته و ... به ازای هر درخت 80-50 سی سی به صورت آب آبیاری در اطراف ریشه مصرف گردد. به منظور کنترل بهتر به فاصله 15-20 روز تکرار گردد.