کودهای ریزمغذی آهن- آیروفر کلات آهن ...

برای سفارش با ما تماس بگیرید

آیروفر کلات آهن 6%

آیروفر کلات آهن 6% موجب افزایش سبزینه گیاه و بازدهی فتوسنتز گردیده و در نهایت موجب افزایش عملکرد محصولات می گردد.  

مزایا

  • آیروفر آهن حاوی کلات EDDHA با 6/3 درصد ایزومر ارتو-ارتو
  • پایداری بالا در انواع خاک های قلیایی و اسیدی
  • قابل مصرف از طریق آب آبیاری، مصرف خاکی و کشت هیدروپونیک
 

توصیه مصرف

مصرف خاکی
محصول میزان مصرف
گیاهان زراعی 2-5 کیلو گرم در هکتار
مرکبات درختان جوان 40 -20  گرم برای هر درخت
درختان پیر 150 -70 گرم برای هر درخت
درختان میوه درختان جوان 125 -20 گرم برای هر درخت
درختان پیر 125 -25 گرم برای هر درخت
نهال و گلخانه 25 -10 گرم برای 10 متر مربع
کشت های هیدروپونیک 17 گرم به ازای هر 1000 لیتر آب

توجه : آیروفر کلات آهن 6% برای مصارف محلول پاشی توصیه نمی گردد.