کودهای ارگانیک و مزایا

کودهای ارگانیک کود آلی به طور مرتب در طبیعت استفاده می شود. معمولاً به عنوان محصول جانبی یا محصول نهایی یک فرآیند طبیعی است. کودهای آلی نیز زیرمجموعه انواع سموم و کودهای کشاورزی قرار می گیرد. کودهای ارگانیک مانند کودهای شیمیایی، سه ماده مغذی اصلی مورد نیاز گیاهان را شامل می شوند: نیتروژن، فسفر و […]

Read More

تعریف سموم دفع آفات

تعریف سموم دفع آفات سازمان غذا و کشاورزی (FAO) سموم دفع آفات را به این شرح تعریف کرده است: هر ماده یا مخلوطی از موادی که برای پیشگیری، از بین بردن یا کنترل هرگونه آفت از جمله بیماری انسان یا حیوانات، گونه های ناخواسته گیاهان یا حیوانات در نظر گرفته شده است که باعث ایجاد […]

Read More

سموم کشاورزی تجزیه پذیر

سموم کشاورزی تجزیه پذیر زیست تخریب پذیری است که میکروبها و سایر موجودات زنده می توانند آن را با ترکیبات بی ضرر تقسیم کنند. سموم کشاورزی ماندگار مواد ماندگار موادی هستند که ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد تا تجزیه و تحلیل شود. روش دیگری برای طبقه بندی سموم، در نظر گرفتن مواردی است […]

Read More